+

Фиторемедијација

Шифра предмета: ДМ4.0111Ђ
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Циљ предмета је савладавање принципипа и метода фиторемедијације, пре свега, коришћења биљака за in situ третман загађених земљишта, седимената и воде.

Стицање теоријског и експерименталног знања о фиторемедијацији, као и оспособљеност за даљи истраживачки рад и за практичну примену стечених знања у спровођењу различитих метода и техника in situ ремедијације загађених земљишта и вода.  

Теоријска настава

Увод; Загађивање као облик деградације земљишта и вода; Загађивачи у земљишту и водама (отпад, тешки метали, органски загађивачи, радионуклеиди и др.); Технике ремедијације загађених земљишта и вода; Мултидисциплинарни приступ изучавању принципа и техника ремедијације; Физичка ремедијација земљишта и вода; Хемијска ремедијација земљишта и вода; Биолошка ремедијација земљишта и вода; Фитостабилизација и биолошко обнављање загађених станишта; Коришћење биолошког диверзитета за фиторемедијацију; Експерименталне анализе потенцијала биљака за фиторемедијацију; Производња биљака које ефикасно деградују, усвајају или толеришу загађиваче

Практична настава Други облици наставе – лабораторијске вежбе. :

Узорковање загађених земљишта и вода; Узорковање биљака загађених станишта; Методе за одређивање токсичних елемената у земљишту; Методе за одређивање органских и неорганских загађивача у земљишту; Хемијска анализа загађивача у земљишту и биљкама; Методе за одређивање садржаја раствореног органског угљеника; Динамичке интеракције хемијских елемената у систему земљиште-биљка и вода-биљка; Теоријска и практична разрада метода за израчунавање индикатора и процену квалитета земљишта.