+

Интегрисано управљање земљишним и водним ресурсима

Шифра предмета: ДМ40121А
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Интегрисано управљање брдско-планинским сливовима подразумева усклађивање развојних планова пољопривреде, шумарства и водопривреде у циљу очувања и унапређења животне средине. Кроз овај курс студенти стичу знања да би уз примену савремених метода остварили тај циљ.

Стечена знања о утицају пољопривреде шумарства и водопривреде на животну средину и њихово усклађивање у циљу очувања и унапређења статуса земљишних и водних ресурса у брско-планинским регионима.

Ерозија земљишта погоршава животну средину и еколошке прилике и изазива озбиљне штете привредном развоју. У том смислу овај предмет обухвата рационалан приступ решавању овог проблема узимајући у обзир водне и земљишне ресурсе, животну средину, друштво и привреду као целину. Студенти се упознају са свеобухватним проучавањем развоја сливова на бази продуктивног коришћења његових природних ресурса уз услов њихове пуне заштите. Тако они не проучавају само интегралну заштиту сливова од деградације применом биолошких и техничких радова у сливу и водотоцима, већ и решавање ових проблема уз учешће шире друштвене заједнице, односно свих учесничких групе везаних за водне и земљишне ресурсе, почевши од директних корисника, преко експерата и научних институција до доносиоца одлука, односно владиног сектора. На тај начин студенти стичу знања за уаклађивање развојних планова брдско-планинских региона уз услов очувања природних ресурса од деградације.
Израда елабората са решавањем практичних проблема развоја и заштите земљишних и водних ресурса за конкретни слив.