+

Интеракција земљишта и вода фреатске издани

Шифра предмета: ДМ40111Е
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Оспособљавање кандидата да анализира и решава проблеме из области интеракције вода фреатске издани и земљишта са аспекта њиховог очувања, управљања квалитетом и квантитетом, и одрживог коришћења ресурса вода фреатске издани и земљишта. Упознавање са законском регулативом из области заштите и коришћења подземних вода у Србији и ЕУ.

Примена стечених знања и вештина у циљу заштите, управљања, одрживог коришћења и ремедијације земљишта и вода фреатске издани на теренима где постоје природне геопатогене зоне токсичних елемената, природне радиоактивности и теренима са нежељеним последицама антропогених активности на воде и земљиште. Оспособљеност кандидата за дефинисање стратегије заштите недеградираног квалитета вода фреатске издани и земљишта, поправке нарушеног квалитета и решавања проблема у области интеракције контаминираног земљишта и вода фреатске издани.

Појам и значај интеракције земљишта и вода фреатске издани. Еколошко коришћење вода фреатске издани. Појам животне средине, геосредине и земљишта. Мониторинг режима подземних вода. Природни и антропогени полутанти у подземним водама и земљишту. Главне групе и основне карактеристике загађујућих материја подземних вода. Природна рањивост подземних вода и земљишта. Законитости филтрације вода у зони засићења и миграције загађујућих материја. Процеси контаминације подземних вода. Кретање подземних вода и полутаната у зони аерације. Процес самопречишћавања подземних вода. Интеракција вода фреатске издани и земљишта. Примери ремедијације изданских вода и земљишта. Квалитет вода фреатске издани  за потребе наводњавања, водоснабдевања, загревања и друго. Заштита подземних вода и законска регулатива у Србији и ЕУ.