+

Interakcija zemljišta i voda freatske izdani

Šifra predmeta: DM40111E
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Osposobljavanje kandidata da analizira i rešava probleme iz oblasti interakcije voda freatske izdani i zemljišta sa aspekta njihovog očuvanja, upravljanja kvalitetom i kvantitetom, i održivog korišćenja resursa voda freatske izdani i zemljišta. Upoznavanje sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite i korišćenja podzemnih voda u Srbiji i EU.

Primena stečenih znanja i veština u cilju zaštite, upravljanja, održivog korišćenja i remedijacije zemljišta i voda freatske izdani na terenima gde postoje prirodne geopatogene zone toksičnih elemenata, prirodne radioaktivnosti i terenima sa neželjenim posledicama antropogenih aktivnosti na vode i zemljište. Osposobljenost kandidata za definisanje strategije zaštite nedegradiranog kvaliteta voda freatske izdani i zemljišta, popravke narušenog kvaliteta i rešavanja problema u oblasti interakcije kontaminiranog zemljišta i voda freatske izdani.

Pojam i značaj interakcije zemljišta i voda freatske izdani. Ekološko korišćenje voda freatske izdani. Pojam životne sredine, geosredine i zemljišta. Monitoring režima podzemnih voda. Prirodni i antropogeni polutanti u podzemnim vodama i zemljištu. Glavne grupe i osnovne karakteristike zagađujućih materija podzemnih voda. Prirodna ranjivost podzemnih voda i zemljišta. Zakonitosti filtracije voda u zoni zasićenja i migracije zagađujućih materija. Procesi kontaminacije podzemnih voda. Kretanje podzemnih voda i polutanata u zoni aeracije. Proces samoprečišćavanja podzemnih voda. Interakcija voda freatske izdani i zemljišta. Primeri remedijacije izdanskih voda i zemljišta. Kvalitet voda freatske izdani  za potrebe navodnjavanja, vodosnabdevanja, zagrevanja i drugo. Zaštita podzemnih voda i zakonska regulativa u Srbiji i EU.