+

Моделирање хидролошких и псамолошких процеса у бујичним сливовима

Шифра предмета: ДМ4.0121Б
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање студената са хидролошким и псамолошким процесима у бујичним сливовима, као и теоријским могућностима за  њихово моделирање.

Стечена знања о моделима и могучностима моделирања хидролошких и псамолошких процеса у бујичним сливовима и бујичним токовима.

У оквиру овог предмета проучавају се хидролошки и псамолошки процеси у бујичним сливовима и методе за њихово моделирање. Посебна пажња се посвећује моделирању отицаја, у процесу трансформације падавина у отицај, узимајући у обзир везу ових процеса са физичким карактеристикама слива. Разматрају се математички модели који омогућавају симулацију водног биланса слива и симулацију великих вода, са о предвиђањем хидрограма поплавних таласа. У том оквиру, приказује се и  примена ГИС-а и метода даљинске детекције. Познавање величине и динамике површинског отицаја на сливу представља основни улазни податак при моделирању ерозионих процеса у сливу и  транспорта наноса. У предмету се разматра интегрални приступ  моделирању ерозионих процеса у сливу и транспорта наноса у хидографској мрежи, упоредо са развојем модела отицаја, што  је веома значајно  на хидролошки и псамолошки неизученим сливовима.

Израда елабората са задацима о трансформацији падавина у отицај, формирању и величини поплавног таласа, продукцији наноса, садржају наноса у поплавним таласима бујичних токова, транспорту суспендованог, вученог и укупног наноса.