+

Екологија и конзервација лековитих и ароматичних биљака

Шифра предмета: ДМ3.0121Г
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене адекватне мастер студије

Упознавање студената са интердициплинарним приступом у проучавању лековитих и ароматичних биљака.

Оспособљавање студената за експериментални рад у циљу њиховог учешћа у интердисциплинарним тимовима за апликативна ботаничка истраживања. Примена стечених знања у коришћењу лековитих и ароматичних биљака у пејзажном пројектовању.

Екологија одабраних лековитих и ароматичних биљака. Лековите и ароматичне биљке као биолошки и економски ресурс. Одрживо коришћење лековитих и ароматичних биљака у функцији очувања флористичког диверзитета. Употреба лековитих и ароматичних биљака у пејзажној архитектури као алтернатива интродукованим врстама.