+

Фитомедицина у пејзажној архитектури и хортикултури

Шифра предмета: ДМ3.0111В
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: завршене академске студије-мастер

Продубљивање знања о методама идентификације штетних и патогених организама на објектима за производњу цвећа, украсног дрвећа и жбуња у заштићеном простору и на отвореном.  Упознавање комплексних односа исхране: биљка домаћин – фитофага – зоофага и динамика њихових популација.

Оспособљавање кандидата за самосталан научни и највиши степен стручног рада из области здравља украсних биљака у производњи, урбаног зеленила и заштићених објеката пејзажне архитектуре и хортикултуре.

Програмом је обухваћено проучавање патогених гљива, штетних нематода, пужева, гриња, инсеката и ситних глодара у објектима за производњу репродуктивног и садног материјала цвећа, украсног дрвећа и жбуња у ентеријеру и на отвореном.  Биологија, екологија, економски и еколошки утицаји штетних организама  на објектима пејзажно-архитектонског наслеђа. Комплекси патогених микроорганизама значајних врста цвећа у ентеријеру и на отвореном. Комплекси патогених гљива најчешћих врста дрвећа на зеленим површинама и заштићеним природним богатствима. Упознавање са микоризним  гљивама и њиховим значајем за раст дрвећа. Структура и разноврсност ентомолошких комплекса инсеката дефолијатора у урбаним шумама. Динамика бројности и масовне појаве инсеката у урбаним шумама. Екологија и динамика популација гриња фитофага на зеленим површинама. Екологија и динамика бројности најзначајнијих штеточина цвећа у ентаријеру и на отвореном. Симптоми и успостављање дијагнозе здравственог стања урбаног зеленила, заштићених природних добара и објеката наслеђа пејзажне архитектуре и хортикултуре.