+

Интегрална заштита урбаног зеленила

Шифра предмета: ДМ3.0112В
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: завршене академске студије-мастер

Продубљивање знања о методама идентификације, мониторинга и прогнозе штетних и патогених организама на урбаном зеленилу и заштићеним објектима пејзажно-архитектонског наслеђа. Продубљивање знања о методама научно – истраживачког рада из интегралног сузбијања штеточина и патогена урбаног зеленила.

Оспособљавање кандидата за самосталан научни и највиши степен стручног рада из области заштите урбаног зеленила и заштићених објеката пејзажне  архитектуре и хортикултуре.

Програмом је обухваћено продубљивање знања о биолошким комплексима  штетних гљива, нематода, гриња, пужева, инсеката и ситних глодара на урбаним зеленим површинама. Еколошка међузависност, економски и еколошки утицаји гљива, нематода, пужева гриња и инсеката на урбаним зеленим површинама и објектима пејзажно-архитектонског наслеђа. Унапређивање метода сузбијања болести и штеточина украсних биљака. Увођење савремених метода превентивних и репресивних мера заштите украсних биљака на урбаном зеленилу, зеленим површинама специјалне намене и у пределу. Методе дугорочног праћења еколошких утицаја економски значајних организама на урбаним зеленим просторима, зеленилу специјалне намене и у пределу. Заштита биодиверзитета гљива, зглавкара, птица у сисара у градским екосистемима, урбаним баштама и заштићеним природним добрима. Имплементирање мера биолошке заштите урбаних шума и градских башта.