+

Владан Иветић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 873; +381 64 2383584
Е-маил: vladan.ivetic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 109
Консултације: понедељак и уторак, 12‒14 часова

На Шумарском факултету Универзитета у Београду акредитовани је наставник на основним, мастер и докторским студијама у оквиру уже научне области Семенарства, расадничарства и пошумљавања.
Оснивач је и руководилац Лабораторије за испитивање семена и садница на Шумарском факултету од њеног оснивања 02.06.2005. године до 2018. године. Оснивач је и руководилац Центра за пошумљавање и вештачко оснивање шума на Шумарском факултету од његовог оснивања, 26.12.2018. године.
У оквиру програма Erasmus+ Key Action 1 – Mobility for learners and staff – између Универзитета у Београду и Универзитета Источне Финске боравио је у марту 2018. године на University of Eastern Finland, где је одржао 8 часова предавања из области CLIMATE ADAPTIVE FOREST ESTABLISHMENT. Као гостујући професор на Пољопривредном Универзитету у Кракову, Пољска, у току академске 2019/2020 године одржао је предавања и вежбе на првој години другог нивоа студија (мастер) на два предмета, и то: FOREST GENETICS AND TREE BREEDING – 17 часова предавања, 12 часова вежби и 6 часова теренске наставе, и CLIMATE ADAPTIVE FOREST ESTABLISHMENT – 18 часова предавања и 12 часова вежби. При томе је предмет CLIMATE ADAPTIVE FOREST ESTABLISHMENT акредитован на име и на основу силабуса који је предложио др ВладанИветић. Такође, у току академске 2019/2020 године, као гостујући професор на Универзитету у Вороњежу, Русија одржао је цео курс од 50 часова предавања из предмета ШУМСКЕ КУЛТУРЕ (ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ).
У оквиру институције у којој је запослен био је члан Савета Факултета, Наставно-научног већа и шеф Катедре Семенарства, расадничарства и пошумљавања, у једном мандату (2015 – 2018).
Ван институције у којој је запослен био је: консултант при изради Националне стратегије за одрживо коришћење природних ресурса и добара (2010 – Република Србија, Министарство животне средине и просторног планирања); консултант при оснивању расадника Храздан у Републици Јерменији (2010 – FAO UN); члан радне групе за израду текста нацрта Закона о семену и садном материјалу пољопривредног и украсног биља (2016 – Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине) и Вештак шумарске струке (2019 – Република Србија, Привредни суд у Новом Саду).
До сада је објавио укупно 149 радова, од чега као самостални аутор 13 радова, први аутор 48радова, а последњи аутор 40 радова.

Ужа научна област

Семенарство, расадничарство и пошумљавање

Ангажовање у настави

Oсновне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

  1. Уџбеник: „Шумски репродуктивни материјал – биологија и технологија производње семена и садница шумског дрвећа“ (2020. године), ISBN 978-86-7299-307-3.
  2. Практикум: „Практикум из Семенарства расадничарства и пошумљавања“ (2013. године), ISBN 978-86-7299-211-3.
  3. IVETIĆ V, Aleksić J M (2019) Serbian spruce and climate change: Possible outcomes and conservation strategy. In: Šijačić-Nikolić M, Milovanović J, Nonić M (eds.), Forest of Southeast Europe Under a Changing Climate, Springer International Publishing, Pp. 353-371. ISBN 978-3-319-95266-6 (e-book ISBN 978-3-319-95267-3). https://doi.org/10.1007/978-3-319-95267-3
  4. IVETIĆ V (2019) Planted Forests: Characterization and Sustainable Management. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Life on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. Online ISBN 978-3-319-71065-5. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71065-5
  5. IVETIĆ V (2019) Reforestation and Sustainable Development. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Life on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. Online ISBN 978-3-319-71065-5 .https://doi.org/10.1007/978-3-319-71065-5_31-1
  6. Novikov A, Sokolov S, Drapalyuk M, Zelikov V, IVETIĆ V (2019) Performance of Scots Pine Seedlings from Seeds Graded by Colour. Forests10: 1064. https://doi.org/10.3390/f10121064
  7. IVETIĆ V, Devetaković J, Nonić M, Stanković D, Šijačić-Nikolić M (2016). Genetic diversity and forest reproductive material – from seed source selection to planting. iForest (9): 801-812 https://doi.org/10.3832/ifor1577-009
  8. IVETIĆ V, Grossnickle S, Škorić M (2016). Forecasting the field performance of Austrian pine seedlings using morphological attributes. iForest 10: 99-107. https://doi.org/10.3832/ifor1722-009
  9. Grossnickle S, IVETIĆ V (2017) Direct Seeding in Reforestation – A Field Performance Review. REFORESTA, (4), 94-142. https://doi.org/10.21750/REFOR.4.07.46
  10. IVETIĆ V, Devetaković J (2016) Reforestation challenges in Southeast Europe facing climate change. REFORESTA (1) 178-220. https://doi.org/10.21750/10.21750/REFOR.1.10.10