+

Екологија дивљачи

Шифра предмета: ДМ1.5111Г
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.5. - Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне академске и дипломске (мастер) студије

Стицање основних знања о значају популација дивљачи и законитостима које владају међу њима.

Оспособљавање за извршавање задатака који произилазе из комплексног планирања газдовања популацијама дивљачи у слободној природи (шумски и други екосистеми).

Улога и значај ловне фауне у биоценозама. Основни биотички системи и њихове функционалне карактеристике. Услови живота и појам еколошких фактора. Утицај еколошких фактора на распрострањење и преживљавање врсте. Карактеристике и прикладност одређених биотопа за поједине врсте дивљачи. Структурни елементи популације и њена динамика. Основна начела газдовања популацијама дивљачи (низијски, брдски, планински и водени екосистеми). Еколошке основе савременог ловног газдовања. Узроци угрожавања и мере заштите важнијих врста дивљачи (јелен, срна, дивља свиња, дивокоза, пољска јаребица, зец, тетреби, крупне звери, птице грабљивице). Начела газдовања популацијама дивљачи у посебним условима (ограђена ловишта, узгајалишта дивљачи, фарме дивљачи) и заштићеним подручјима (национални паркови, резервати). Активна заштита ретких и угрожених врста дивљачи. Предвиђање и усмеравање структуре и динамике популације важнијих врста дивљачи. Планирање степена коришћења популација гајених врста дивљачи. Употреба ГИС-а и еколошког моделирања у анализи односа између популација дивљачи и животне средине.