+

Економика шумарства

Шифра предмета: ДМ1.3111А
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.3. Економика и организација шумарства
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Уписане докторске студије из области „Шумарство - Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима“ и положен предмет Методологија научно-истраживачког рада.

Треба да пружи потребна производно-технолошка и економска знања, која ће омогућити разумевање економских специфичности шумарства, као и успешно решавање задатака и проблема из области економике шумарства, односно да се у условима тржишне економије производи и послују са профитом.

Треба да пружи потребна производно-технолошка и економска знања, која ће омогућити разумевање економских специфичности шумарства, као и успешно решавање задатака и проблема из области економике шумарства, односно да се у условима тржишне економије производи и послују са профитом

У оквиру овог предмета постоје четири основне области које се морају савладати, а то су: економика и шумски ресурси (економика природних ресурса са посебним освртом на шумске ресурсе, однос економије и екологије у шумарству, однос личног и друштвеног интереса у шумарству, итд.), тржиште и његово економско моделирање (особине и фактори тржишта производа шумарства и економетријски модели тржишта производа шумарства), инвестиције и процена њихове рентабилности (методе економске и финансијске процене рентабилности инвестиционих улагања у шумарству) и облици и деловање предузећа у шумарству (трошкови и њихово економетријско моделирање, финансијска анализа пословања, бизнис план и његова функција).

Практична настава: Обрада изабране теме кроз семинарски рад, припрема и презентација садржаја, дискусија са наставницима и другим докторантима.