+

Ekonomika šumarstva

Šifra predmeta: DM1.3111A
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.3. Ekonomika i organizacija šumarstva
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Upisane doktorske studije iz oblasti „Šumarstvo - Šumarska politika, ekonomika i organizacija šumarstva i trgovina šumskim proizvodima“ i položen predmet Metodologija naučno-istraživačkog rada.

Treba da pruži potrebna proizvodno-tehnološka i ekonomska znanja, koja će omogućiti razumevanje ekonomskih specifičnosti šumarstva, kao i uspešno rešavanje zadataka i problema iz oblasti ekonomike šumarstva, odnosno da se u uslovima tržišne ekonomije proizvodi i posluju sa profitom.

Treba da pruži potrebna proizvodno-tehnološka i ekonomska znanja, koja će omogućiti razumevanje ekonomskih specifičnosti šumarstva, kao i uspešno rešavanje zadataka i problema iz oblasti ekonomike šumarstva, odnosno da se u uslovima tržišne ekonomije proizvodi i posluju sa profitom

U okviru ovog predmeta postoje četiri osnovne oblasti koje se moraju savladati, a to su: ekonomika i šumski resursi (ekonomika prirodnih resursa sa posebnim osvrtom na šumske resurse, odnos ekonomije i ekologije u šumarstvu, odnos ličnog i društvenog interesa u šumarstvu, itd.), tržište i njegovo ekonomsko modeliranje (osobine i faktori tržišta proizvoda šumarstva i ekonometrijski modeli tržišta proizvoda šumarstva), investicije i procena njihove rentabilnosti (metode ekonomske i finansijske procene rentabilnosti investicionih ulaganja u šumarstvu) i oblici i delovanje preduzeća u šumarstvu (troškovi i njihovo ekonometrijsko modeliranje, finansijska analiza poslovanja, biznis plan i njegova funkcija).

Praktična nastava: Obrada izabrane teme kroz seminarski rad, priprema i prezentacija sadržaja, diskusija sa nastavnicima i drugim doktorantima.