+

Гајење низијских шума

Шифра предмета: ДМ1.7111Б
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.7.- Гајење шума
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање слушалаца (студената) са распрострањеношћу низијских шумских екосистема, просторном и временском динамиком, степеном проучености, доминантним утицајима, начином газдовања, структуром и морфологијом састојина, методама обнове и неге и ефектима савремених приступа у процесу обнављања и неговања састојина.

Оспособљеност (студената) слушалаца за дефинисање и примену начина обнове и неге састојина низијских шумских екосистема на простору Србије, у складу са њиховим еколошким специфичностима и неменом.

Обрађују се основни појмови: низијска шума – плавна шума – ритска шума, анализира се распрострањеност низијских – плавних – ритских шума у Србији, приказује се геоморфологија низијског и алувијалног подручја, анализирају се флувијални процеси те дају основне информације о земљишту, вегетацији и клими шумских станишта, анализира се значај низијских–плавних–ритских шума на околну средину, историјски развој и однос човека, анализирају се главни фактори који утичу на њихово стање данас, анализира се историја газдовања шумама у низијском подручју-везано за специфичности појединих подручја у Еуропи и Србији, анализира се биолошка разноликост у зависности од просторне и временске динамике низијских шума и од доминантних утицаја, приказује се привредни, еколошки и социјални значај, обрађује се екологија главних врста дрвећа у низијским  шумама и даје преглед њихове заступљености у оквиру систематизованих делова-фитоценоза, анализира се морфологија и структура шума и шумских састојина у комплексима низијских шума, обрађују се методе природне обнове и неге у карактеристичним типовима низијских шума, обрађују се узгојни поступци у састојинама, у условима промењених водних односа, девитализације и сушења главних врста дрвећа, и њихово прилагођавање у процесу ревитализације и динамике низијских шумских екосистема, обрађују се ефекти примене савремених приступа у процесу обнављања и неговања састојина у карактеристичним низијским шумским екосистемима.