+

Gajenje nizijskih šuma

Šifra predmeta: DM1.7111B
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.7.- Gajenje šuma
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje slušalaca (studenata) sa rasprostranjenošću nizijskih šumskih ekosistema, prostornom i vremenskom dinamikom, stepenom proučenosti, dominantnim uticajima, načinom gazdovanja, strukturom i morfologijom sastojina, metodama obnove i nege i efektima savremenih pristupa u procesu obnavljanja i negovanja sastojina.

Osposobljenost (studenata) slušalaca za definisanje i primenu načina obnove i nege sastojina nizijskih šumskih ekosistema na prostoru Srbije, u skladu sa njihovim ekološkim specifičnostima i nemenom.

Obrađuju se osnovni pojmovi: nizijska šuma – plavna šuma – ritska šuma, analizira se rasprostranjenost nizijskih – plavnih – ritskih šuma u Srbiji, prikazuje se geomorfologija nizijskog i aluvijalnog područja, analiziraju se fluvijalni procesi te daju osnovne informacije o zemljištu, vegetaciji i klimi šumskih staništa, analizira se značaj nizijskih–plavnih–ritskih šuma na okolnu sredinu, istorijski razvoj i odnos čoveka, analiziraju se glavni faktori koji utiču na njihovo stanje danas, analizira se istorija gazdovanja šumama u nizijskom području-vezano za specifičnosti pojedinih područja u Europi i Srbiji, analizira se biološka raznolikost u zavisnosti od prostorne i vremenske dinamike nizijskih šuma i od dominantnih uticaja, prikazuje se privredni, ekološki i socijalni značaj, obrađuje se ekologija glavnih vrsta drveća u nizijskim  šumama i daje pregled njihove zastupljenosti u okviru sistematizovanih delova-fitocenoza, analizira se morfologija i struktura šuma i šumskih sastojina u kompleksima nizijskih šuma, obrađuju se metode prirodne obnove i nege u karakterističnim tipovima nizijskih šuma, obrađuju se uzgojni postupci u sastojinama, u uslovima promenjenih vodnih odnosa, devitalizacije i sušenja glavnih vrsta drveća, i njihovo prilagođavanje u procesu revitalizacije i dinamike nizijskih šumskih ekosistema, obrađuju se efekti primene savremenih pristupa u procesu obnavljanja i negovanja sastojina u karakterističnim nizijskim šumskim ekosistemima.