+

Гајење шума посебне намене

Шифра предмета: ДМ1.7121А
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.7.- Гајење шума
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Детаљније упознавање слушалаца са шумама посебне намене (заштиних шума и заштићених шума, шума посебног значаја) значајем ових шума, заступљеношћу у Србији и правном регулативом у вези с тим, са природним процесима који се одвијају у прашуми и шумским резерватима, са  потребом заштите биолошке разноврснсти, и са естетиком шуме.

Оспособљавање за дефинисања стања, карактеристика, узгојних потреба, примену метода обнове и неге шума посебне намене по приципима природи блиског гајења шума,  са циљем повећања стабилности и трајности, заштите биодиверзитета, амбијенталне и естетско-декоративне вредности шуме.

Савремена потреба и тренд стављања природних шумских екосистема под одређени вид, степен и облик заштите. Шуме посебне намене – функцијски приступ одређивања намене шуме. Функцијски тип шуме, одређена ограничења и специфичности при гајењу и неопходност стварања функционалног типа шуме. Врсте и значај шума посебне намене, правна регулатива, категоризација и заступљеност ових шума. Основне разлике у узгојном приступу гајење шума приоритетне производне функције и осталих функција шума. Шуме прашумског карактера и шумски резервати, карактеристике и природни процеси у њима. Узгојне потребе и мере у шумама посебне намене – специфичности и карактеристике, по приципима природи блиског гајења шума и активне заштите у одређеним степенима и зонама заштите. Специфичности гајења шума у екстремно неповољним условима станишта (земљишта) и шума у екстремно неповољним климатским условима – еколошки услови и ограничавајући чиниоци за развој шуме; гајење шума са приоритетном заштитном улогом. Гајење шума посебног значаја: шума у заштићеним природним добрима; шума са приоритетном социјалном функцијом; шума у околини бања и природних лечилишта; гајење шума у ловиштима и угајалиштима дивљачи; гајење шума у имисионим областима; гајење семенских састојина, наменских култура и засада; гајење шума са функцијом научних истраживања и школским огледним центрима. Естетско-амбијентални приступ гајењу шума посебне намене, основне естетске карактеристике природне шуме, појединих врста дрвећа, посебно значајних стабала (споменика природе); естетски аспект гајења привредних шума и осталих активности човека у шуми.