+

Инвестиције у инфраструктуру у шумарству

Шифра предмета: ДМ1.3121Б
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.3. Економика и организација шумарства
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Уписане докторске студије из области „Шумарство - Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима“ и положени испити из свих обавезних предмета.

Да пружи потребна знања, која ће омогућити успешно решавање задатака и проблема из области инвестирања капитала у сектору шумарства, посебно у вези финансирања техничке инфраструктуре и биолошке репродукције (подизања, гајења и заштите шума).

Процена рентабилности инвестиционих улагања (израда примера за анализу исплативости по методи просте стопе приноса и по методи рока отплате, израда примера за комерцијалну анализу по методи нето садашње вредности, по методи интерне стопе приноса и према односу „корист-трошак“); Управљање инвестицијама (дефинисање инвестиционог задатка, израда примера инвестиционог елабората) у земљи и иностранству.

Наставна материја обухвата упознавање са појмом, врстама и функцијама инвестиција у сектору шумарства, специфичностима улагања капитала у шумарству и историјским облицима финансирања ових инвестиција. Поред тога, посебно ће се радити на изучавању и примени стандардних метода процене рентабилности ових инвестиција (проста стопа приноса, време повраћаја новца, метода нето-садашње вредности, интерна стопа приноса и метода „корист-трошак“).

Практична настава: Обрада изабране теме кроз семинарски рад, припрема и презентација садржаја, дискусија са наставницима и другим докторантима.