+

Планирање газдовања ловиштима

Шифра предмета: ДМ1.5121В
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.5. - Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне академске и дипломске (мастер) студије

Стицање општих и стручних знања из планирања газдовања ловиштима и популацијама дивљачи.

Оспособљавање за интегрално газдовање и одрживо коришћење ловних потенцијала у шумским подручјима.

Опште карактеристике и специфичности газдовања природним ресурсима. Еколошке основе интегралног газдовања природним ресурсима. Сличности и разлике планирања у шумарству, пољопривреди, водопривреди и ловству (класичне и савремене поставке и решења). Стручне и научне основе планирања у ловству. Биолошко-еколошке основе планирања гајења, заштите и одрживог коришћења ловне фауне. Техничко-технолошке, економске и законско-регулативне основе планирања у ловству. Коришћење шумских и ловних ресурса у заштићеним подручјима (специјални резервати природе и национални паркови). Општи и посебни циљеви ловног газдовања и мере и средства за њихово остварење. Врсте планова и програма с обзиром на рочност, објекат планирања и намену планског документа. Уређење ловишта (просторно и функционално, врсте ловних објеката и њихова изградња). Планиране и ванредне ревизије, као и праћење реализације планова и програма.