+

Савремене технологије у инвентури шума

Шифра предмета: ДМ1.4111В
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.4. Планирање газдовања шумама
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне и мастер академске студије

Настава из овог предмета има за циљ да студенти овладају најсавременијим технологијама прикупљања (даљинска детекција), обраде, анализе, вредновања и презентације података о шумским екосистемима, те  формирањем ГИС база података као оснoве за квалитетније планирање, управљaње и контролу у шумарству

Уско специјализована знања из области Дендрометрије и Инвентуре шума, која омогућавају рад у пракси и у научним установама (институтима и факултету)

Прикупљање информација о шумама и другим природним потенцијалима на простору који оне заузимају даљинском детекцијом; Аутоматска интерпретација авио и сателитских снимака; Пројектовање мреже примерних површина коришћењем GIS технолoгије (ARC GIS софтвер);  Креирање простих форми (апликација) намењених за прикупљање података коришћењем PDA уређаја;  Практична примена и коришћење постојећих апликација за састојинску инвентуру шума; Обрада, анализа. вредновање, презентовање и лагеровање података (базе података)