+

Управљање маркетингом у шумарству

Шифра предмета: ДМ1.3121Г
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.3. Економика и организација шумарства
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Уписане докторске студије из области „Шумарство - Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима“ и положени испити из свих обавезних предмета.

Да упути у теорију и праксу обављања економских и трговачко-пословних активности, посебно за маркетинг (производ, цена, дистрибуција, промоција), стандардизацију и брендирање дрвних и недрвних производа шумарства.

Располагање знањима да успешно решавају задатке и проблеме из области маркетинга производа шумарства.

Теоријска настава: Основе маркетинга – појам и главне функције маркетинга, маркетинг микс (производ, цена, дистрибуција, промоција, програм производње и асортиман производа, купци као елеменат маркетинга, маркетинг информациони систем), Управљање маркетингом и маркетинг активности – организација маркетинга, типови маркетиншких организација, планирање, организовање и контрола маркетинг активности, Маркетинг у шумарству – маркетинг истраживања у шумарству, врсте шумских производа и маркетинг, истраживање понашања и мотива купаца шумских производа, промоција и дистрибуција шумских производа, Тржиште шумских производа у функцији маркетинга – анализа домаћег и светског тржишта шумских производа са аспекта примене маркетинга, анализа и предвиђање тражње и продаје шумских производа са аспекта примене маркетинга, лицитације као облик продаје дрвета и маркетинг, Робне марке („брендови“) шумских производа и маркетинг – појам робне марке – „бренда“ и појавни облици у шумарству, улога робне марке у маркетингу шумских производа, Сертификација шумских производа и маркетинг – појам и појавни облици сертификата у шумарству, улога сертификата у маркетингу дрвних и недрвних шумских производа.

Практична настава: Обрада изабране теме кроз семинарски рад, припрема и презентација садржаја, дискусија са наставницима и другим докторантима.