+

Upravljanje marketingom u šumarstvu

Šifra predmeta: DM1.3121G
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.3. Ekonomika i organizacija šumarstva
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Upisane doktorske studije iz oblasti „Šumarstvo - Šumarska politika, ekonomika i organizacija šumarstva i trgovina šumskim proizvodima“ i položeni ispiti iz svih obaveznih predmeta.

Da uputi u teoriju i praksu obavljanja ekonomskih i trgovačko-poslovnih aktivnosti, posebno za marketing (proizvod, cena, distribucija, promocija), standardizaciju i brendiranje drvnih i nedrvnih proizvoda šumarstva.

Raspolaganje znanjima da uspešno rešavaju zadatke i probleme iz oblasti marketinga proizvoda šumarstva.

Teorijska nastava: Osnove marketinga – pojam i glavne funkcije marketinga, marketing miks (proizvod, cena, distribucija, promocija, program proizvodnje i asortiman proizvoda, kupci kao elemenat marketinga, marketing informacioni sistem), Upravljanje marketingom i marketing aktivnosti – organizacija marketinga, tipovi marketinških organizacija, planiranje, organizovanje i kontrola marketing aktivnosti, Marketing u šumarstvu – marketing istraživanja u šumarstvu, vrste šumskih proizvoda i marketing, istraživanje ponašanja i motiva kupaca šumskih proizvoda, promocija i distribucija šumskih proizvoda, Tržište šumskih proizvoda u funkciji marketinga – analiza domaćeg i svetskog tržišta šumskih proizvoda sa aspekta primene marketinga, analiza i predviđanje tražnje i prodaje šumskih proizvoda sa aspekta primene marketinga, licitacije kao oblik prodaje drveta i marketing, Robne marke („brendovi“) šumskih proizvoda i marketing – pojam robne marke – „brenda“ i pojavni oblici u šumarstvu, uloga robne marke u marketingu šumskih proizvoda, Sertifikacija šumskih proizvoda i marketing – pojam i pojavni oblici sertifikata u šumarstvu, uloga sertifikata u marketingu drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda.

Praktična nastava: Obrada izabrane teme kroz seminarski rad, priprema i prezentacija sadržaja, diskusija sa nastavnicima i drugim doktorantima.