+

Узгојна аналитика

Шифра предмета: ДМ1.7111В
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.7.- Гајење шума
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

При узгојним радовима коришћење више „егзактног“, односно, нумеричких параметара, као оријентационих показатеља при дефинисању узгојних потреба, избору и извођењу одговарајућег  узгојног  захвата у конкретним састојинама и коришћење савремене технологије при томе

Оспособљеност студената да применом узгојне аналитике, на основу разних норми у виду нумерички изражених образаца (формула), таблица, графикона, модела и др., субјективне процене могу заменити мерљивим показатељима и оријентационо одредити узгојне потребе и одговарајуће узгојне  захвате; за симулацију извођења узгојних радова применом специјализованог компјутерског софтвера

Потреба узгојне аналитике (квантитативне,  квалитативне и просторне анализе), значај, могућност и услови за примену при нези и обнављању шума. Примена узгојне аналитике при дефинисању еколошких услова у шуми, угрожености шуме и шумског земљишта од деградације, стања и степена деградираности, узгојних група у састојини, одређивању оптималног броја стабала будућности, почетка извођења мера неге, интензитета захвата, периодичности извођења мера неге. Показатељи врсте, јачине и ефеката извршеног проредног захвата. Утицај природне и шумскоузгојне селекције стабала на изграђеност састојине. Примена узгојне аналитике при обнављању шума – избор метода обновних сеча, оцена обилности урода семена, оцена степена обновљености шуме и квалитета подмлатка, однос степена склопа и светлости у шуми и природног подмлађивања. Модели и моделовање при узгојним радовима – прикупљање и анализа потребних података, израда, провера реалности модела,  постојећи и неопходни хардвер и софтвер. Узгојни модели за шуме наших основних врста дрвећа. Потреба коришћења израђених узгојних модела (формулно, табеларно и графички  изражених), одређивање узгојне потребе и мера за реализацију шумско-узгојног плана. Визуелизација састојинског стања и извршених узгојних мера, симулација извођења узгојних мера (специјализовани компјутерски софтвер за узгојне радове), анализа коришћених сценарија и оптимизација решења. Примена норми и норматива у гајењу шума – предмер радова и предрачун трошкова.