+

Adhezivni sistemi u preradi drveta

Šifra predmeta: DM2.3112A
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.3 Hemijsko mehanička prerada drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Upisane doktorske studije iz Hemijsko-mehaničke prerade drveta

Cilj predmeta je da kandidati ovladaju produbljenim znanjima u oblasti  adhezivnih sistema koji se koriste u preradi drveta kroz uporedna istraživanja uticaja tipa adheziva, katalizatora i parametara očvšćavanja u prisustvu drveta različitog oblika sa ciljem da se naučno osposobe za kritični i stručni pristup u rešavanju problema i da ovladaju savremenim metodama i tehnikama istraživanja.

Da kandidat u potpunosti i svestrano ovlada materijom predmeta, tako da se naučno osposobi za kreativni nivo rešavanja problema u oblasti očvršćavanja i sekundarne adhezije polimernih sistema za drvo, kao i određivanja kvaliteta uspostavljene adhezivne veze. Izbor adhezivnog sistema u odnosu na vrstu drveta, konstrukciju veze i uslove primene. Samostalno vođenje naučno-istraživačkog i razvojnog rada, razvijanje kritičkog mišljenja i validacija sopstvenih i drugih rezultata. Poznavanje savremenih pravaca razvoja ove discipline u svetu.

Proučavanje adhezivnih, polimernih, kopolimernih i hibridnih sistema, njihova svojstva, funkcionalnost i makromolekulske karakteristike, sa posebnim osvrtom na adhezivne polimere na bazi bio-obnovljivih resursa. Proučavanje daljeg razvoja adhezivnih sistema. Sveobuhvatno proučavanje primarnog kvašenja površine raznih vrsta drveta. Kataliza i očvršćavanje adhezivnih sistema u prisustvu raznih vrsta drveta (hromatografska, spektroskopska i termohemijska proučavanja uz korišćenje SEM – elektronskog skening mikroskopa). Ispitivanje kvaliteta lepljene veze: jačina veze, vlagootpornost, vatrootpornost, biootpornost i dugotrajnost, korišćenjem standardnih i specifičnih istraživačkih metoda,  makro i mikrostruktura loma.