+

Ентомологија ксилофага

Шифра предмета: ДМ2.6112А
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.6. Заштита дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Положен испит на основним или мастер студијама из предмета Заштита дрвета или положен испит на основним или мастер студијама из предмета Шумарска ентомологија, Општа ентомологија, или Ентомологија;

Детаљно упознавање студената са биоеколошким карактеристикама ксилофагних инсеката.

Квалитетно овладавање потребним знањима о ксилофагама као узрочницима оштећења и условима под којима долази до деструкције дрвета, као неопходне основе за спровођења мера рационалне заштите.

Детаљно и темељно улажење у материју предмета која се односи на:

Теоријска настава

Размножавање, развиће и животни циклус ксилофагних инсеката, остваривање напада и ширење. Исхрана и утицај ксилофага на својства дрвета. Основи систематике и економски најважније врсте. Биоекологија најважнијих примарних, секундарних, терцијерних и кватерних ксилофага. Типови оштећења и симптоми напада. Фитосанитарни преглед. Домаћи прописи и стандарди. Карантин. Прописи ЕУ и контрола здравственог стања дрвета у промету.

Практична настава

Основи морфологије и анатомије инсеката. Подела инсеката према стању дрвета које нападају. Преглед дрвета, објеката, конструкција и предмета од дрвета. Методи дијагнозе врсте узрочника, интензитета напада и обима настале штете. Процена стања и потребних мера санације. Преглед стоваришта трупаца и резане грађе.