+

Entomologija ksilofaga

Šifra predmeta: DM2.6112A
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.6. Zaštita drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Položen ispit na osnovnim ili master studijama iz predmeta Zaštita drveta ili položen ispit na osnovnim ili master studijama iz predmeta Šumarska entomologija, Opšta entomologija, ili Entomologija;

Detaljno upoznavanje studenata sa bioekološkim karakteristikama ksilofagnih insekata.

Kvalitetno ovladavanje potrebnim znanjima o ksilofagama kao uzročnicima oštećenja i uslovima pod kojima dolazi do destrukcije drveta, kao neophodne osnove za sprovođenja mera racionalne zaštite.

Detaljno i temeljno ulaženje u materiju predmeta koja se odnosi na:

Teorijska nastava

Razmnožavanje, razviće i životni ciklus ksilofagnih insekata, ostvarivanje napada i širenje. Ishrana i uticaj ksilofaga na svojstva drveta. Osnovi sistematike i ekonomski najvažnije vrste. Bioekologija najvažnijih primarnih, sekundarnih, tercijernih i kvaternih ksilofaga. Tipovi oštećenja i simptomi napada. Fitosanitarni pregled. Domaći propisi i standardi. Karantin. Propisi EU i kontrola zdravstvenog stanja drveta u prometu.

Praktična nastava

Osnovi morfologije i anatomije insekata. Podela insekata prema stanju drveta koje napadaju. Pregled drveta, objekata, konstrukcija i predmeta od drveta. Metodi dijagnoze vrste uzročnika, intenziteta napada i obima nastale štete. Procena stanja i potrebnih mera sanacije. Pregled stovarišta trupaca i rezane građe.