+

Међународно тржиште намештаја и производа од дрвета

Шифра предмета: ДМ2.1111Б
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Да је уписао докторске студије из уже научне области Трговина дрветом и економика прераде дрвета и успешно савладао материју која се изучава у оквиру предмета Методологија И технике НИР-а и Статистика.

Упознавање студената са актуелним кретањима на тржишту дрвних производа у свету и најзначајнијим земљама и њихово оспособљавање за самостално истраживање, анализе стања и трендова на тржишту као и прогнозе у овој области представља основни циљ предмета.

Oвладавање знањима која се односе на актуелно стање и будуће трендове у производњи, спољној трговини и потрошњи различитих категорија производа од дрвета на међународном тржишту.

Курс се састоји из четири дела. Први део обухвата преглед шумског богатства у свету. Други део обухвата  производњу, потрошњу, цене, увоз и извоз дрвета, производа од дрвета и намештаја по континентима и најзначајнијим земљама у свету. У трећем делу дат је преглед тржишта производа од дрвета из тропског климатског појаса (индустријска обловина, резана грађа, плоче на бази дрвета, фурнир, намештај, елементи за грађевинску столарију и др.) као и преглед тржишта за Engineered wood products (Glulam, LVL, OSB, PSL) и производе са додатом вредношћу (намештај, грађевинска столарија, подови од дрвета, дрвна галантерија). За све производе дат је преглед производње, потрошње, токова трговине, позиција појединих земаља на глобалном нивоу, цена и активности које водеће компаније у овој области спроводе са циљем повећања свог тржишног удела.

Посебан део курса односи се на: понуду и тражњу дрвних биогорива у свету, по континентима и појединим земљама. Поред тога обухваћени су и међународни токови трговине дрвним биогоривима са посебним освртом на дрвну сечку, брикете и пелете у Европи.  Овај део курса садржи и трендове у производњи и потрошњи дрвне енергије у Европи до 2020.године, основне карактеристике политике развоја производње тзв. зелене енергије (посебно енергије од дрвних биогорива) у Европској унији.

Студијски истраживачки рад: спровођење истраживања у склaду са задатом темом