+

Međunarodno tržište nameštaja i proizvoda od drveta

Šifra predmeta: DM2.1111B
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Da je upisao doktorske studije iz uže naučne oblasti Trgovina drvetom i ekonomika prerade drveta i uspešno savladao materiju koja se izučava u okviru predmeta Metodologija I tehnike NIR-a i Statistika.

Upoznavanje studenata sa aktuelnim kretanjima na tržištu drvnih proizvoda u svetu i najznačajnijim zemljama i njihovo osposobljavanje za samostalno istraživanje, analize stanja i trendova na tržištu kao i prognoze u ovoj oblasti predstavlja osnovni cilj predmeta.

Ovladavanje znanjima koja se odnose na aktuelno stanje i buduće trendove u proizvodnji, spoljnoj trgovini i potrošnji različitih kategorija proizvoda od drveta na međunarodnom tržištu.

Kurs se sastoji iz četiri dela. Prvi deo obuhvata pregled šumskog bogatstva u svetu. Drugi deo obuhvata  proizvodnju, potrošnju, cene, uvoz i izvoz drveta, proizvoda od drveta i nameštaja po kontinentima i najznačajnijim zemljama u svetu. U trećem delu dat je pregled tržišta proizvoda od drveta iz tropskog klimatskog pojasa (industrijska oblovina, rezana građa, ploče na bazi drveta, furnir, nameštaj, elementi za građevinsku stolariju i dr.) kao i pregled tržišta za Engineered wood products (Glulam, LVL, OSB, PSL) i proizvode sa dodatom vrednošću (nameštaj, građevinska stolarija, podovi od drveta, drvna galanterija). Za sve proizvode dat je pregled proizvodnje, potrošnje, tokova trgovine, pozicija pojedinih zemalja na globalnom nivou, cena i aktivnosti koje vodeće kompanije u ovoj oblasti sprovode sa ciljem povećanja svog tržišnog udela.

Poseban deo kursa odnosi se na: ponudu i tražnju drvnih biogoriva u svetu, po kontinentima i pojedinim zemljama. Pored toga obuhvaćeni su i međunarodni tokovi trgovine drvnim biogorivima sa posebnim osvrtom na drvnu sečku, brikete i pelete u Evropi.  Ovaj deo kursa sadrži i trendove u proizvodnji i potrošnji drvne energije u Evropi do 2020.godine, osnovne karakteristike politike razvoja proizvodnje tzv. zelene energije (posebno energije od drvnih biogoriva) u Evropskoj uniji.

Studijski istraživački rad: sprovođenje istraživanja u skladu sa zadatom temom