+

Недеструктивни методи испитивања дрвета

Шифра предмета: ДМ25112А
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.5. Примарна прерада дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Овладавање теоријским и практичним знањима у примени недеструктивних метода у испитивању својстава дрвета која су неопходна за даљи научни рад.

Оспособљеност студента да, користећи стечена теоријска и практична знања, има научни приступ у примени недеструктивних метода испитивања својстава дрвета и критички разматра проблеме из ове области.

Теоријска настава: Увод у недеструктивне технике испитивања материјала. Основне хипотезе недеструктивног тестирања. Предност недеструктивног испитивања у односу на класичне-деструктивне методе Упознавање са методама. Анализа досадашњих резултата. Примена недеструктивних метода у процени физичких својстава дрвета. Одређивање анатомских и хемијских карактеристика дрвета помоћу недеструктивних метода. Процена механичких својстава применом недеструктивних метода. Статистичка анализа процене својстава дрвета помоћу недеструктивних метода. Статистичко моделирање својстава дрвета одређених помоћу недеструктивних метода. Примена линеарне и мултиваријационе регресије. Анализа добијених модела. Примена недеструктивних метода у одређивању својстава модификованог дрвета.

Практична настава:  Узорковање и припрема узорака за недеструктивно тестирање. Лабораторијско одређивање својстава дрвета. Примена ултразвучне енергије. Ширење таласа (брзина, апсорпција, отпроност, фреквенција). Акустично тестирање дрвета. Динамички и статички модул еластичности. Недеструктивне технике засноване на вибрационим методама. Примена електромагнетног зрачења у предвиђању својстава дрвета. Одређивање својстава дрвета помоћу промене боје. Примена рефлексионог зрачења. Примена трансмисионог зрачења. Одређивање својстава помоћу инфрацрвеног зрачења. Примена блиске и далеке инфрацрвене области. Примена X зрачења. Снимање и томографија са X зрацима или неутронима. Денситометар. Израда статистичких модела. Анализа добијених модела применом линеарне и мултиваријационе регресије. Примена статистичких показатеља у оцени добијених модела. Примена недеструктивних метода у одређивању својстава модификованог дрвета