+

Основи токсикологије

Шифра предмета: ДМ2.6121Б
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.6. Заштита дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Положен испит на основним или мастер студијама из предмета Заштита дрвета; Отслушана настава из предмета Основи токсикологије на докторским студијама

Детаљно упознаванје студената са основним принципима токсикологије. Упознавање са методима испитивања биолошке ефикасности препарата. Правилан избор препарата за заштиту дрвета.

Квалитетно овладавање потребним знањима о основним принципима токсикологије, механизму дејства инсектицида и фунгицида и испитивању њихове ефикасности у заштити дрвета.

Детаљно и темељно улажење у материју предмета која се односи на:

Теоријска настава

Појам токсичности. Концентрација и доза. Најважније карактеристике отрова и механизам дејства на инсекте и гљиве. Врсте токсичних једињења и њихове карактеристике. Сигурност у раду са отровима, мере предострожности, симптоми тровања и мере прве помоћи. Дејство инсектицида и фунгицида на дрво и екосистем – нежељени ефекти. Еколошки прихватљиви инсектициди и фунгициди у заштити дрвета и механизам њиховог дејства.

Практична настава

Методика испитивања биолошке ефикасности препарата за заштиту дрвета. Лабораторијски и теренски методи испитивања биолошке ефикасности препарата за заштиту дрвета у превентивној и репресивној хемијској заштити од ксилофагних инсеката и лигниколних гљива. Стандардни методи испитивања. Истраживачки (научни) методи испитивања. Постављање и вођење огледа, праћење резултата и извођење закључака. Оцена ефикасности. Савремени методи испитивања квалитета препарата за заштиту дрвета