+

Prerada drveta na pilanama

Šifra predmeta: DM2.5121B
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.5. Primarna prerada drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Upoznavanje studenata sa novim tehnološkim i naučnim dostignućima u preradi drveta na pilanama

Produbljivanje znanja o tehnologiji pilanske prerade i osposobljavanje polaznika za rad na istraživanjima iz oblasti pilanske prerade drveta

 

Nove tehnologije pilanske prerade drveta. Skeniranje oblovine: h zraci, magnetna rezonanca, ultra zvuk i drugi načini. Obrada podataka o rasporedu grešaka građe drveta u trupcima i stvaranje trodimenzionalnih modela. Ispravke grešaka skeniranja, stvaranje realnih modela, sistemi sa mogućnostima samokorekcije. Kompjuterska obrada podataka i stvaranje trodimenzionalnih modela prerade trupaca u sortimente. Računarski podržane metode dobijanja optimalnih osnova primarnog piljenja. Najbolji položaj otvaranja trupca (best opening face). Različiti modeli za sekundarnu preradu, programi za optimizaciju rezova u podužno-poprečnoj i poprečno-podužnoj sekundarnoj preradi. Sistemi sekundarne prerade rezane građe podržani skenerima. Simulacije pilanske prerade.