+

Teorije sušenja drveta

Šifra predmeta: DM2.2111A/DM2.5112V
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.5. Primarna prerada drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Ovladavanje teorijskim znanjima iz oblasti sušenja drveta neophodnim za dalji naučni rad.

Osposobljenost studenta da, koristeći stečena teorijska znanja, ima naučni pristup procesima sušenja drveta i kritički razmatra probleme iz ove oblasti.

Ravnotežna vlažnost (uticaj relativne vlažnosti, istorije sorpcije, temperature). Sorpcija vlage. Teorije sorpcije (Dent, BET, kapilarna kondenzacija…). Kretanje vlage u ćelijskom zidu (mehanizmi difuzije vezane vlage i uticajni faktori). Kretanje fluida (vode i vodene pare) u drvetu. Tečenje (viskoelastično i mehanosorpciono) tokom sušenja drveta. Naprezanja u drvetu tokom sušenja. Prenos toplote i mase tokom sušenja drveta. Teorijski i praktični aspekti kretanja vazduha u konvencionalnim sušarama.