+

Трошкови и калкулације у производњи намештаја и производа од дрвета

Шифра предмета: ДМ2.1131А
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Да је уписао докторске студије из уже научне области Трговина дрветом и економика прераде дрвета и успешно савладао материју која се изучава у оквиру предмета Методологија И технике НИР-а и Статистика.

Циљ курса представља оспособљавање студената за разумевање значаја и утицаја појединих категорија трошкова на цену коштања производа у дрвнотехнолошким процесима као и утицаја трошкова на пословно одлучивање.

Oвладавње знањима која се односе значај и улогу појединих категорија трошкова у пословном одлучивању.

Курс садржи материју која се односи на производне функције производње различитих категорија намештаја и производа од дрвета са циљем дефинисања облика и интензитета утицаја најзначајнијих фактора на ефекте производње тих производа (економетријски модели). У другом делу обрађују се различите методе калкулација трошкова укључив: калкулације цене коштања производа у процесу пиланске прераде дрвета, производње фурнира, грађевинске столарије, подова од дрвета, столица и осталих категорија намештаја, кућа од дрвета каo и извозних калкулација у трговини дрветом и производима од дрвета. Трећи део садржи материју која се односи на рачуноводствени систем предузећа у смислу његове улоге, значаја, структуре и принципа функционисања. Посебан део курса односи се на обрачун пореза и такси, марже и продајне цене. Утицај трошкова на пословно одлучивање обухвата анализу прага рентабилности, новчаних токова и анализу пословања предузећа (биланси, финансијски и тржишни показатељи).

Студијски истраживачки рад: спровођење истраживања у склaду са задатом темом.