+

Позајмишта и резерве материјала

Шифра предмета: М41106Ц
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов: Знања из претходних предмета

Стицање знања о доступним позајмиштима и резервама материјала у области еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса као и проучавање њихових најближих локација и расположивих количина.

Оспособљавање студената да самостално и правилно користе расположива позајмишта и резерве материјала за еколошки инжењеринг, на најекономичнији и еколошки начин.

Теоријска настава:

Изучавање особина, добијања и примене, конструкцијских и природних материјала,из непосредне близине градилишта и отварање позајмишта и мајдана, за потребе једног или више објеката.Најчешће се ради о агрегату из: сепарација,шљункара и дробилана,затим земљишних материјала, глина, бентонита,дрвета и др.Ово је најекономичнији и најпожељнији начин градње у  еколошком инжерингу у заштити земљишних и водних ресурса.Због потребе комбиновања фито и конструкцијских материјала:резница, фашина, коба, плетера,травних тепиха и стандардних грађевинских материјала,проучавају се њихова својства и  међусобни утицаји.

Израда мастер рада.

Практична настава:Вежбе:

Састоје се из упознавања својстава и карактеристика наведених и других материјала, из позајмишта и резерви, њихове локације и практичне примене, при изградњи објеката у области еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.