+

Управљање пројектима за заштиту природних ресурса

Шифра предмета: М41105
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов:

Овладавање основним знањима о методама за успешно управљање пројектима за заштиту  земљишних и водних ресурса.  Циљ курса је стицање вештина потребних за управљање пројектима од основне идеје до њихове реализације, кроз припрему, планирање и извођење радова. Вештине које се стичи програмом односе се, поред формирање пројектног тима, мотивацију сарадника и управљање конфликтима, и на вештину планирања, координације, информисаности, контроле и технике и технологије одвијања радова.

Стечена знања о начелима, принципима и стратегијама за успешно управљање пројектима за заштиту земљишних и водних ресурса. Стечене вештине за примену метода планирања реализације пројеката, као и начина за успешно руковођење извођењем радова, методама за управљање променама и методама за праћење и контролу коришћења ресурса.

Теоријска настава:

Појам, задаци и значај управљања пројектима; Фазе реализације пројеката за заштиту природних ресурса; Елементи управљања пројектима; Начела управљања пројектима; Принципи за успешно управљање пројектима; Стратегија управљања пројектима; Припрема пројекта; Истраживање изводљивости и примене пројекта; Учесници у реализацији пројеката за заштиту природних ресурса; Формирање пројектног тима; Планирање реализације пројеката за заштиту природних ресурса; Планирање појединих токова пројекта; План доношења одлука; Планирање времена и рокова; Утврђивање критичних радова и временских резерви; Планирање капацитета (ресурса) и трошкова; Прорачун потреба у ресурсима; Реализација пројекта (Руковођење радовима, Надзор реализације пројекта); Управљање променама; Праћење и контрола коришћења ресурса; Пројектна документација и пројектни информациони систем; Пројектни тим; Мотивација сарадника; Управљање конфликтима.

Израда мастер рада.

Практична настава:

Решавање практичних задатака из области: Планирање реализације пројеката за заштиту природних ресурса; Планирање појединих токова пројекта; Планирање времена и рокова; Утврђивање критичних радова и временских резерви; Планирање капацитета (ресурса) и трошкова; Прорачун потреба у ресурсима; Рачунарски програми за управљање пројектима.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.