+

Културни предео

Шифра предмета: МПА1104/1Г
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Без услова

је да се у оквиру студијског и практичног рада студенти упознају са типовима, структуром и функционисањем културних предела, и да у исто време савладају технику анализе и процене  карактера културног предела.

је способност интерпретације свих типова културног предела за потребе планирања просторног развоја као и утврђивање мера његове заштите и развоја.

Теоријска настава:Увод у културни предео; Развој културног предела; Системи коришћења земљишта (традиционални и савремени системи); Анализа обрасца и елемената културног предела; Перцепција (схватање) предела и његових вредности; Вернакуларни, реликтни, историјски културни предели; Заштита и развој културних предела кроз процесе планирања и управљања простором.

Практична настава: Други облици наставе-студио

Студент је обавезан да изради елаборат процене карактера културног предела, у оквиру кога интерпретира карактер предела  (форму, вредности и естетику), користећи усвојену терминологију и дизајнерске технике. Тeренска истраживања подразумевају коришћење теренских  образаца, као и организацију радионица са локалним становништвом које омогућавају проверу резултата карактеризације и процене задатог културног предела.

Материјалу за наставу можете приступити ОВДЕ.