+

Организација извођења радова у пејзажном инжењерингу

Шифра предмета: МПА1104/2А
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: избор изборне групе Пејзажни инжењеринг на заједничким мастер студијама

Оспособљавање мастер студената за рад у привреди у домену припреме, организације и вођења послова на подизању (изградњи) и неговању (одржавању) зелених површина.

Успостваљање објективне, односно инжењерске способности мастер студената за сагледавање будуће зелене површине као довршеног објекта (у својој замисли) и пре почетка извођења радова на терену, и то у свим фазама рада, уз целокупну организацију послова, потребну  радну снагу и неопходан материјал, њихове укупне количине и вредности, и могућности да се уз минималну потрошњу енергије постигне највећи радни ефекат.

Теоријска настава: Опште о пословању у области извођења радова у пејзажном инжењерингу. Актери у изградњи објеката пејзажне архитектуре. Лиценце. Конкурс. Понуда. Прикупљање понуда. Јавно надметање. Уговарање.

Отварање градилишта. Садржај техничке документације. Одобрење за изградњу. Градилиште. Организација пословања на градилишту. Израда плана организације градилишта. Организација администрације и евиденције на градилишту. Организација особља на градилишту. Хигијенско-техничке мере заштите на градилишту. Мере заштите на раду. Сигурност на градилишту. Надзор над извођењем радова. Грађевинска инспекција. Инспекција рада. Надзорни орган инвеститора. Надзор извођача.

Финансирање процеса изградње објеката пејзажне архитектуре. Ситуације. Наплата извршеног посла. Пословање са банкама. Грађевинске норме и прописи у изградњи објеката пејзажне архитектуре. Основни појмови о техничком нормирању. Истраживање тржишта. Потребно ангажовање фактора производње. Технологија извођења радова. Потребне количине. Потребно време. Избор механизованости радова. Технолошки процес извођења радова. Студија технолошког процеса извођења радова методом карте процеса. Планирање потреба. Статичко планирање. Планирање укупних потреба независно од времена. Предмер радова. Предрачун радова. Динамичко планирање. Динамички план извођења радова.

Динамика и анализа тока извршења радова и ангажовања радне снаге у одређеном временском приоду. Техника мрежног планирања. Оптимизација реализације пројекта. Упоредна анализа планираних и стварних трошкова. Упоредна анализа планираних и остварених резултата.Затварање градилшта. Коначни обрачун радова. Ревизија уговорене цене. Технички преглед објекта и употребна  дозвола. Примопредаја објекта.

Практична настава: Вежбе Израда Пројекта организације извођења радова на подизању и неговању зелене површине. Критичка анализа појединачних радова на изградњи и реконструкцији неких зелених површина Београда.