+

Еколошке основе планирања газдовања шумама

Шифра предмета: МШ31105/г
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: нема

Овладавање основним знањем из екологије и типологије шума.

Знања неопходна из екологије и типологије шума .

Теоријска настава: Екологија шума, Шума и човек, Одрживост шумских екосистема, Екосистем као основна јединица у шумарској екологији, Развој шумарства и шумарске екологије. Еколошки диверзитет и еколошко стање; Биолошки диверзитет; Специјални диверзитет и предеоно обнављање. Примене еколошког знања у управљању и газдовању шумама; Модели и њихова улога у екологији управљању ресурсима; Екологија и побољшање етике у шумарству.Систематизација шума, тј. типологија, као синтеза теоретских и практичних искустава шумарских дисциплина у нашим природним условима, даје еколошку основу за специјализацију и адекватизацију разноврсних шумско – газдинских мера у разноликим типовима шума. Тип шуме као еколошки основ у планирању и заштити природне околине односи се на: заштиту природних простора и

предела, заштиту биотопа, заштиту врста (флоре и фауне), повезивање биотопа, заштиту и очување биодиверзитета, заштиту природних ресурса, заштиту тла, заштиту вода, заштиту климе и утврђивање заштитних области.

Практична настава: Картирање типова шума, маршутни метод, полигони метод, аерофотометод. Основне компоненте типова шума, тип или подтип земљишта, шумска заједница и карактеристичне диференцијалне врсте, еколошка целина и еколошка јединица, врста дрвећа као

едификатор; Основни параметри за оцену еколошких и структурно производних карактеристика; Синтеза и оцена резултата истраживања. Тип шуме као природни основ за оцену разноврсности: издвајање сатојина, утврђивање приоритетне намене, одређивање потенцијалних и реалних могућности производње и рационалног коришћења, формирање газдинских класа, избор циљева газдовања и мере за њихово остваривање.