+

Антропогена и техногена земљишта

Шифра предмета: МШ61104/а
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Упознавање студената са специфичностима антропогених и техногених земљишта. Стицање знања/вештина потребних за детерминацију земљишта чије су морфолошке, физичке и хемијске особине коренито измењене као последица различитих људских активности и могућностима  коришћење различитих типова антропгених и техногених земљишта.

Оспособљеност студената за утврђивање погодности атропогених и техногених земљишта за различите видове коришћења – оснивање шумских засада, подизање зелених површина и друге намене. Као и предлагање одговарајућих мелиоративних  поступака корекције физичких и хемијских особине.

Теоријска настава: Обим утицаја антропогеног фактора на земљиште. Циљ утицаја. Квалитет утицаја. Директан утицај човека на особине земљишта. Морфологија профила антропогених и техногених земљишта.  Физичке особине антропогених и техногених земљишта. Хемијске особине антропогених и техногених земљишта. Методе и поступци санације неповољних особина антропогених и техногених земљишта. Коришћење антропогених и техногених земљишта. Класификација анропогених и техногених земљишта.

Практична наставa/ Вежбе: Морфологија антропогених и техногених земљишта. Анализа специфичности физичких и хемијских особина антропогених и техногених земљишта.