+

Гајење шума посебне намене

Шифра предмета: МШ41104/а
Студијски програм: Шумарство - Модул : Гајење шума
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Упознавање слушалаца са категоризацијом шума посебне намене (у екстремно неповољним условима станишта, заштиних шума и заштићених шума и шума посебног значаја) значајем ових шума, заступљеношћу у Србији и законском регулативом, са природним процесима који се одвијају у прашуми и шумским резерватима, и са  потребом заштите биодиверзитета

Оспособљавање за примену метода за дефинисања стања, карактеристика, узгојних потреба, примену  метода обнове и неге шума посебне намене најзначајнијих и најзаступљенијих врста дрвећа које се налазе на овим просторима, по приципима природи блиског гајења шума, и за извођење ових мера, с циљем повећања стабилности и трајности

Теоријска настава: Шуме посебне намене – савремена потреба и тренд стављања природних шумских екосистема под одређени вид и облик заштите. Врсте шума посебне намене и њихов  значај, правна регулатива, категоризација ових шума. Шуме прашумског карактера и шумски резервати, карактеристике и природни процеси у њима. Функцијски тип шуме, одређена ограничења и специфичности при газдовању и неопходност стварања функционалног типа шуме. Узгојне потребе и мере у шумама посебне намене – специфичности и карактеристике по приципима природи блиског гајења шума и активне заштите у одређеним степенима и зонама заштите. Гајење заштитно-мелиоративних шума: шума у екстремно неповољним условима станишта (на кршу, на песковима и песковитим, замочвареним земљиштима), шума у екстремно неповољним климатским условима (на горњој граници шумске вегетације  – субалпијских шумских  екосистема), екологија и ограничавајући чиниоци за развој шуме; гајење шума са приоритетном заштитном улогом (земљишнозаштитних, водозаштитних, водорегулационих, изолационих, шумама које штите од лавина). Гајење шума посебног значаја: шума у националним парковима, парковима природе и у осталим заштићеним природним добрима; гајење излетиничких, рекреационих и парк шума, гајење приградских (урбаних) шума, гајење шума у околини бања и природних лечилишта; гајење шума у ловиштима и одгајалиштима дивљачи; гајење шума у имисионим областима у зависности од имисионог типа; гајење семенских састојина, наменских култура и засада; гајење шума са функцијом научних истраживања и школским огледним центрима.

Практична настава: Студенти се детаљније упознају са тематиком проучавања у односу на услове и циљеве у којима се налазе шуме посебне намене. На конкретним примерима обрађују се карактеристике ових шума, ограничењима и специфичностима примене узгојних мера у конкретним функцијским и функционалним типовима, законском регулативом и др.