+

Šumarska entomologija 2

Šifra predmeta: MŠ51104/a
Studijski program: Šumarstvo - (modul): Zaštita šuma i ukrasnih biljaka:
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Nema

Nastava iz predmeta  Šumarska entomologija 2  ima za cilj da inženjere šumarstva upozna  sa  štetnim šumskim insektima, svim preventivnim i represivnim merama borbe protiv štetnih šumskih insekata u cilju njihovog efikasnog suzbijanja uz istovremeno očuvanje stabilnosti šumskih ekosistema. Pored štetnih šumskih insekata,  inženjeri šumarstva treba da prepoznaju i njihove prirodne neprijatelje, kako bi ih u šumama sačuvali  i pomogli njihovo korisno delovanje.

Potpuna osposobljenost studenata da prepoznaju najvažnije štetne šumske insekte i njihove prirodne neprijatelje i preporuče odgovarajuće mere zaštite šuma od njihovog štetnog delovanja.

Teoretska nastava: Paleoentomologija i filogenija insekata,  Ekologija šumskih insekata (Uticaj abiotičkih faktora sredine na šumske insekte, Uticaj biotičkih faktora na šumske insekte, Uticaj hrane na život šumskih insekata, Ekologija insekatskih populacija), Značaj i uloga insekata u prirodi, Preventivne i represivne mere borbe protiv štetnih šumskih insekata, Sistematika i klasifikacija insekata – redovi insekata i familije insekata od značaja za šumarstvo, Bionomija najznačajnijih vrsta štetnih šumskih insekata, Korisni organizmi u borbi protiv štetnih insekata (virusi, bakterije, gljive, praživotinje, nematode, pauci, insekti  predatori, parazitoidi, ptice, sisari.  

Praktična nastava: Rad sa tablicama zadeterminaciju redova i familija insekata i determinacija insekatskih stadijuma razvića, prikupljanje insekata na terenu, preparovanje insekata i izrada zbirke insekata.