+

Шумарска политика

Шифра предмета: МШ71104/б
Студијски програм: Шумарство - Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Да пружи потребна шира знања потребна за успешан рад на унапређењу шумарства као привредног сектора и повезивању са другим секторима привреде.

Располагање знањима за успешно бављење пословима у сфери стратешког управљања шумарством и реализацији циљева шумарске политике, као и у сфери законодавства у области шумарства.

Теоријска настава: Економска политика као инстумент управљања привредом (појам економске политике и мере регулисања процеса друштвене репродукције, циљеви и методе економске политике, врсте економских политика, „глобалне“ политике, секторске политике, шумарска политика); Природни извори – основа економске политике (појам природних извора, врсте природних извора, шуме као обновљиви природни ресурс); Појам шумарске политике (појам и улога шумарске политике у друштвеној репродукцији, структура шумарске политике, историјски развој); Принципи шумарске политике (појам и подела принципа, принципи трајности и одрживог развоја); Циљеви шумарске политике (креирање, спровођење, структуирање, систематизација, рангирање); Методе и средства шумарске политике (појам и врсте метода шумарске политике, појам и врсте средстава шумарске политике); Национални шумарски програм (стратегија и стратешки инструменти планирања у шумарству, појам, циљ и сврха Националног шумарског програма – НШП, НШП у земљама са развијеним шумарством, НШП у земљама у транзицији, израда НШП); Актери шумарске политике (појам актера шумарске политике, врсте и улога појединих актера); Окружење и шумарска политика (појам окружења, критеријуми и подела фактора окружења, фактори ризика и неизвесности); Интернационална шумарска политика (основи интернационалне шумарске политике, међународне конвенције и декларације, шумарска политика земаља са развијеним шумарством, шумарска политика земаља у транзицији).

Практична настава: /