+

Šumarska politika

Šifra predmeta: MŠ71104/b
Studijski program: Šumarstvo - Šumarska politika, ekonomika i organizacija šumarstva i trgovina šumskim proizvodima
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Da pruži potrebna šira znanja potrebna za uspešan rad na unapređenju šumarstva kao privrednog sektora i povezivanju sa drugim sektorima privrede.

Raspolaganje znanjima za uspešno bavljenje poslovima u sferi strateškog upravljanja šumarstvom i realizaciji ciljeva šumarske politike, kao i u sferi zakonodavstva u oblasti šumarstva.

Teorijska nastava: Ekonomska politika kao instument upravljanja privredom (pojam ekonomske politike i mere regulisanja procesa društvene reprodukcije, ciljevi i metode ekonomske politike, vrste ekonomskih politika, „globalne“ politike, sektorske politike, šumarska politika); Prirodni izvori – osnova ekonomske politike (pojam prirodnih izvora, vrste prirodnih izvora, šume kao obnovljivi prirodni resurs); Pojam šumarske politike (pojam i uloga šumarske politike u društvenoj reprodukciji, struktura šumarske politike, istorijski razvoj); Principi šumarske politike (pojam i podela principa, principi trajnosti i održivog razvoja); Ciljevi šumarske politike (kreiranje, sprovođenje, struktuiranje, sistematizacija, rangiranje); Metode i sredstva šumarske politike (pojam i vrste metoda šumarske politike, pojam i vrste sredstava šumarske politike); Nacionalni šumarski program (strategija i strateški instrumenti planiranja u šumarstvu, pojam, cilj i svrha Nacionalnog šumarskog programa – NŠP, NŠP u zemljama sa razvijenim šumarstvom, NŠP u zemljama u tranziciji, izrada NŠP); Akteri šumarske politike (pojam aktera šumarske politike, vrste i uloga pojedinih aktera); Okruženje i šumarska politika (pojam okruženja, kriterijumi i podela faktora okruženja, faktori rizika i neizvesnosti); Internacionalna šumarska politika (osnovi internacionalne šumarske politike, međunarodne konvencije i deklaracije, šumarska politika zemalja sa razvijenim šumarstvom, šumarska politika zemalja u tranziciji).

Praktična nastava: /