+

Усклађивање шумског и ловног газдовања

Шифра предмета: МШ21105/в
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Завршене основне академске студије

Циљ овог предмета је да се студенти упознају са врстама оштећења на шумским и пољопривредним културама, и да стекну основна знања о узроцима појаве оштећења од дивљачи и мерама за спречавање или смањење штета.

Изучавањем предмета студенти стичу неопходна знања која ће им омогућити да спрече (или значајно ублаже) штете и економске губитке у шумарству и пољопривреди, као и да успешно препознају врсту штете и процене њен опсег и интензитет.

Теоријска настава: Историјат развоја и узрока неусклађених односа између шумског и ловног газдовања; Карактеристике и специфичности планирања у шумарству, ловству и пољопривреди; Узроци оштећивања шумских и пољопривредних култура од дивљачи; Појам штете и оштећења; Врсте дивљачи које оштећују културе; Врсте и начини оштећења култура; Штете од дивљачи и законска регулатива; Могућности и мере за отклањање или смањење штета од дивљачи; Врсте штета на дивљачи и њихово сузбијање; Начини утврђивања и процене штета од дивљачи; Обрачун висине штете и висине накнаде; Заштита дивљачи при обради земљишта, коришћењу шума и сакупљању усева; Заштита дивљачи од предатора; Заштита дивљачи од саобраћаја и туризма у шумским подручјима; Заштита дивљачи путем рационалног коришћења; Заштита ловне фауне у резерватима и националним парковима.

Практична настава: Историјат развоја и узрока неусклађених односа између шумског и ловног газдовања. Узроци оштећивања шумских и пољопривредних култура од дивљачи. Појам штете и оштећења. Врсте и начини оштећења шумских и пољопривредних култура (важније врсте дивљачи. Штете од дивљачи и законска регулатива. Могућности и мере за отклањање или смањење штета од дивљачи (биолошке, механичке и хемијске. Врсте штета на дивљачи и њихово сузбијање. Заштита дивљачи при обради земљишта, коришћењу шума и сакупљању усева. Заштита дивљачи од предатора. Заштита дивљачи од саобраћаја и туризма у шумским подручјима. Заштита дивљачи путем рационалног коришћења. Заштита ловне фауне у резерватима и националним парковима.