+

Биотехнологија у размножавању дрвенастих врста

Шифра предмета: МШ1104
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов:

Стицање теоријских знања и савладавање практичних поступака биотехнологије у размножавању врста дрвећа за потребе програма оплемењивања и плантажног шумарства.

Оспособљеност за производњу шумског репродуктивног материјала методама макропропагације и микропропагације.

Теоријска настава: Увод у биотехнологију размножавања дрвећа. Тотипотентност и ћелијски циклус. Производња клонског репродуктивног материјала. Масовно вегетативно размножавање. Микропропагација и in vitro размножавање. Соматска ембриогенеза. Производња вештачког семена. Производња садница из протопласта. Рејувенилизација. Микоризна симбиоза.

Практична настава: Безбедоносни протоколи у лабораторији. Чистоћа. Опрема – употреба, чишћење и одржавање. Храњиве подлоге и медијуми. Протоколи за микропропагацију економски најважнијих врста дрвећа. Практичан рад на макро- и микропропагацији задатих врста.