+

Економика шумарства

Шифра предмета: МШ7102
Студијски програм: Шумарство - Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов: Oпшти услови и прописани минимални број од укупног броја поена са основних студија.

Циљ предмета је да студентима омогући да успешно управљају пословањем предузећа, односно да у условима тржишне економије обезбеде успешно одвијање производње и да послују са профитом, као и да успешно оснивају и воде сопствене фирме. Кроз овај предмет студенти ће стећи адекватна знања која омогућавају решавање проблема и задатака у производњи и промету производа шумарства, израчунавању вредости шума, калкулацији и анализи трошкова предузећа у шумарству и ангажовању средства у производњи и процени њихових економских ефеката.

Јединице које ће бити обрађиване у самом предмету су: Производња и моделирање производње у, Планирање производњe и израда „бизнис планова“ у шумарству, Тржиште дрвета, Ангажована средстава у производњи, Трошкови и њихово економетријско моделирање, Показатељи успешности пословања, Појам вредности шуме, Користи од шума, Вредност шумског земљишта, Вредност дрвета у шумама, Вредност шума и шумских подручја, Формирање и расподела укупног прихода, Финансијска анализа пословања предузећа и сл.

Располагање знањима која омогућавају решавање проблема и задатака у производњи и промету производа шумарства, израчунавању вредости шума, калкулацији и анализи трошкова предузећа у шумарству и ангажовању средства у производњи и процени њихових економских ефеката.