+

Фитофармација

Шифра предмета: МШ5103
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Oбавезни
Број ESPB: 7
Услов: Завршене основне академске студије Шумарског факултета

Настава из предмета фитофармације има за циљ да студенте упозна са најзначајнијим хемијским средствима (пестициди) која се користе у заштити биља у циљу узбијања фитопатогених организама, инсеката, гриња, нематода, глодара, пужева, коровских биљака и других биолошких агенаса.

Потпуна оспособљеност студената да препоруче одговарајуће пестициде за заштиту биљака. Обука за употребу одговарајуће апаратуре за примену пестицида.

Теоријска настава: Штете од инсеката, болести, а појединих година и штеточина су уобичајена појава у шумским екосистемима. Некада оне имају само локални каракте, док појединих година могу захватити велика пространства и начинити велике штете у виду голобрста, дефолијација па и сушења појединачних или група стабала. Последњих година стварају се нови пестициди који представљају све боља решења за сузбијање штетних билошких агенаса у одређеним условима. Mада је у последње време учињен велики напор да се хемијске мере замене биолошким ипак може се констатовати да је химијска заштита још увек незамењива. У  току последњух година изузетно је порастао интерес за хемијске аспекте примене пестицида, тј. аспекте који су били у извесном степену, у самом почетку развоја ове научне области, занемарени. Све већа пажња поклања се крупним еколошким проблемима у којима пестициди и штетни билошки агенси који нападају биљке, животиње па и човека имају одређени значај. Нема сумње да је значај коришћена пестицида (па самим тим и фитофармације) у пољопривреди далеко већи него у шумарству. Ипак и у шумарству, особито у шумским расадницима, без коришћења пестицида скоро је немогуће произвести квалитетан и здрав садни матeријал. Пестицити се, такође, широко користе у заштити маладих плантажа меких лишћара и култура четинара.

Практична настава: Пестицид (лат. pestis = зараза, болештина, куга; cedere = убити) заједнички је назив за сва хемијски једињења, органског и неорганског порекла, која се примењују у пољопривреди, шумарству, ветерини, прехранбеној индустрији и комуналној хигијени, раду сузбијања штених биолошких агенаса. У овој фази развоја науке, пестициди, не само у нашој земљи него у целом свету, заузимају примарно место у сузбијању штетних биолошких агенаса.