+

Fitofarmacija

Šifra predmeta: MŠ5103
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: Završene osnovne akademske studije Šumarskog fakulteta

Nastava iz predmeta fitofarmacije ima za cilj da studente upozna sa najznačajnijim hemijskim sredstvima (pesticidi) koja se koriste u zaštiti bilja u cilju uzbijanja fitopatogenih organizama, insekata, grinja, nematoda, glodara, puževa, korovskih biljaka i drugih bioloških agenasa.

Potpuna osposobljenost studenata da preporuče odgovarajuće pesticide za zaštitu biljaka. Obuka za upotrebu odgovarajuće aparature za primenu pesticida.

Teorijska nastava: Štete od insekata, bolesti, a pojedinih godina i štetočina su uobičajena pojava u šumskim ekosistemima. Nekada one imaju samo lokalni karakte, dok pojedinih godina mogu zahvatiti velika prostranstva i načiniti velike štete u vidu golobrsta, defolijacija pa i sušenja pojedinačnih ili grupa stabala. Poslednjih godina stvaraju se novi pesticidi koji predstavljaju sve bolja rešenja za suzbijanje štetnih biloških agenasa u određenim uslovima. Mada je u poslednje vreme učinjen veliki napor da se hemijske mere zamene biološkim ipak može se konstatovati da je himijska zaštita još uvek nezamenjiva. U  toku poslednjuh godina izuzetno je porastao interes za hemijske aspekte primene pesticida, tj. aspekte koji su bili u izvesnom stepenu, u samom početku razvoja ove naučne oblasti, zanemareni. Sve veća pažnja poklanja se krupnim ekološkim problemima u kojima pesticidi i štetni biloški agensi koji napadaju biljke, životinje pa i čoveka imaju određeni značaj. Nema sumnje da je značaj korišćena pesticida (pa samim tim i fitofarmacije) u poljoprivredi daleko veći nego u šumarstvu. Ipak i u šumarstvu, osobito u šumskim rasadnicima, bez korišćenja pesticida skoro je nemoguće proizvesti kvalitetan i zdrav sadni materijal. Pesticiti se, takođe, široko koriste u zaštiti maladih plantaža mekih lišćara i kultura četinara.

Praktična nastava: Pesticid (lat. pestis = zaraza, boleština, kuga; cedere = ubiti) zajednički je naziv za sva hemijski jedinjenja, organskog i neorganskog porekla, koja se primenjuju u poljoprivredi, šumarstvu, veterini, prehranbenoj industriji i komunalnoj higijeni, radu suzbijanja štenih bioloških agenasa. U ovoj fazi razvoja nauke, pesticidi, ne samo u našoj zemlji nego u celom svetu, zauzimaju primarno mesto u suzbijanju štetnih bioloških agenasa.