+

Методе и технике истраживања у eкономици и организацији шумарства

Шифра предмета: МШ7101
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 3
Услов: Да је уписао дипломске мастер студије из научне области „Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима“.

Основни циљ предмета је да се кандидати оспособе да владају основним методама и техникама истраживачког рада, да би могли успешно да решавају стручне проблеме и учествују у изради стручних и научно-истраживачких пројеката.

Поред општег познавања метологије рада, посебан аспект методолошке припреме представља едукација у смеру овладавање математичко-статистичким методама у ужој научној области.

Садржај наставне материје подељен је на 4 целине: Основе научних метода – врсте, структура и примена, Метод моделовања и математичко-статистички модели, Економетријски модели (израда, анализа и тумачење), Примена техника анкете и интервијуа у шумарству и Састав и структура стручних извештаја и саопштења.

Практична настава: Обрада изабране теме кроз семинарски рад, припрема и презентација садржаја, дискусија са наставницима и другим докторантима.