+

Методе и технике истраживања у коришћењу шумских и ловних ресурса

Шифра предмета: МШ2101
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 3
Услов:

Стицање теоријских  и практичних знања о методама које се примењују у области коришћења шумских и ловних ресурса

Оспособљеност студената за обављање уско-стручних послова из области коришћења шумских и ловних ресурса

Методе нормирања рада у искоришћавању шума. Начини мерења буке, вибрација и оптерећеwа радника. Начини мерења механичких величина шумских машина  те употреба телеметријских мерни система. Модели отварања шума  компјуторским симулацијама. Методе планирања технолошких операција сече, израде и транспорта шумских сортимената. Модели производње у искоришћавању шума.Методе мерења утрошка горива и мазива. Методе одређиванња влагеи и гранулометријског састава ивера. Методе сакупљања недрвних шумских производа. Класичан метод пројектовања путева,Метод директног пројектовања шумских путева на терену (упрошћени метод),Савремене методе пројектовања путева,Класичан метод пројектовања мостова на шумским путевима.Утврђивање бројности и структуре популација важнијих врста ситне и крупне дивљачи (потпуно и делимично пребројавање). Индиректне методе утврђивања бројности дивљачи (трагови дивљачи, екскремети, оглашавање дивљачи, узимање хране на хранилишту). Процена старости крупне дивљачи у ловишту (морфолошко-анатомска, етолошка и социолошка обележја старости). Процена трофејне вредности крупне дивљачи у ловишту. Методе одређивања старости уловљених јединки (развој и истрошеност сталних зуба, бројање наслага (слојева) у денталном цементу, тежина осушених очних сочива). Методе утврђивања прехрамбеног потенцијала ловишта.Методе утврђивања опсега и интензитета штете од дивљачи