+

Методе и технике истраживања у заштити шума

Шифра предмета: МШ5101
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 3
Услов:

Стицање теориских  и практичних знања о методама које се примењују у области заштите шума и украсног биља

Оспособљеност студената за обављање уско стручних послова из области заштите шума и украсног биља

Методе за прикупљање и паковање узорака, методе ловљења инсеката, методе убијања инсеката, методе препаровања инсеката, методе лабораторијског гајења инсеката, методе одређивања бројности штетних инсеката, методе изолације патогена, методе детерминације инсеката, методе за проверу патогености, планирање огледа, методе за анализу прикупљених података. Такође студенти ће добити информације о различитим методама прикупљања узорака гљива (кора, лишће, стабло), а затим ће се упознати са изолацијом на различитим подлогама (МЕA, ПДА, ВСА и др.), употребом молекуларних (PCR-RFLP, AFLP, микросателити, сенквенционирање) и класичних метода за идентификацију патогена. Искористиће се метод Koha за проверу патогености на различитим домаћинима.