+

Методи и технике истраживања у гајењу шума

Шифра предмета: МШ4101
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни предмет – I семестар
Број ESPB: 3
Услов:

Упознавање студената са методима и техникама истраживачког рада у области Гајења шума, првенствено на изучавању квантификације утицаја eколошких фактора и планираног и усмереног антропогеног деловања у процесу гајења шума.

Оспособљавање студената за примену метода и техника истраживачког рада у области Гајења шума – планирање, извођење и мониторинг

Теоријска настава: Методи и технике истраживања које се примењују у области Гајења шума: појам и дефинисање метода и техника рада у гајењу шума, експериментални и практични рад на квантитативној, квалитативној и просторној анализи еколошких услова и састојинског стања, дефинисању узгојних потреба у процесу неговања, обнављања и мелиорацији деградираних шума.  Теренски огледи, формирање трајних и привремених огледних површина, карактеристике избора локалитета, састојинског стања, план огледа, планирање узгојних мера, перманентни премери, обрада и приказивање података – текстуални, табеларни и графички прикази, анализа резултата. Избор теме истраживачког рада, актуелност и оправданост истраживања, библиографска припрема, проналажење и селекција релевантне литературе, анализа података добијених истраживањем, визуелизација и симулација узгојних мера и састојинског стања, израда, анализа и тумачење узгојних модела. Садржај и форма мастер рада, приказивање и презентација резултата истраживања

Практична настава: На конкретним примерима симулира се дефинисање узгојних потреба и даје предлог узгојних мера, врши њихова квантификација и приказ. У моделним састојинама и на трајним огледним површинама, у карактеристичним типовима шума, студенти се упознају са досадашњим узгојним мерама, њиховом квантификацијом, приказом и ефектима.